WindykacjaBEST Skuteczna Windykacja należności! Działamy do 2000 roku!!!

Pliki do pobrania:

 • Wzór Umowy
 • Wzór Pełnomocnictwa


  OGÓLNE WARUNKI UMOWY

  Ogólne Warunki Umowy.pdf


            Umowa obejmuje dochodzenie roszczeń zleceniodawcy w zakresie: postępowania polubownego, przedsądowego, sądowego, przedegzekucyjnego i postępowania wspomagającego skuteczność egzekucji.


            § I. POSTĘPOWANIE POLUBOWNE PRZEDSĄDOWE I SĄDOWE


            
  1. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wszelkie dane dłużnika i dokumenty dotyczące dochodzonego roszczenia, oraz udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do podejmowania działań w jego imieniu.
  2. Zleceniobiorca zgodnie z przepisami kc i kpc wzywa dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia.
  3. Zleceniobiorca podejmuje z dłużnikiem negocjacje w sprawie ustalenia sposobu oraz terminu spłacenia świadczenia.
  4. Zleceniobiorca w porozumieniu ze Zleceniodawcą zawiera ugodę pozasądową i nadzoruje wypełnienie jej postanowień przez dłużnika ( w szczególności nadzoruje terminowość spłat w przypadku ratalnego spełnienia świadczenia), ugoda ta może mieć formę pisemną lub ustną.
  5. Zleceniobiorca na polecenie Zleceniodawcy jeśli taką wyrazi on wolę przygotowuje dokumenty i skieruje sprawę do Sądu lub sprawa będzie prowadzona w trybie polubownym, bez kierowania do Sądu – wg woli Zleceniodawcy.
  6. Zleceniodawca ma prawo we własnym zakresie skierować sprawę do Sądu, w takim przypadku ma obowiązek informować Zleceniobiorcę o postępach sprawy w Sądzie.
  7. Umowa w zakresie dochodzenia roszczeń może zostać wymówiona pisemnie z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia, jeśli prowadzone działania nie przyniosły żadnych efektów finansowych, wymówienie powinno mieć formę pisemną.

            § II. POSTĘPOWANIE PRZEDEGZUKUCYJNE, WSPOMAGAJĄCE EGZEKUCJĘ


            
  1. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wszelkie dane dłużnika i dokumenty dotyczące zasądzonego świadczenia oraz udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do podejmowania działań w jego imieniu.
  2. Zleceniobiorca podejmuje z dłużnikiem negocjacje w sprawie ustalenia sposobu oraz terminu spłacenia zasądzonego orzeczeniem sądowym świadczenia.
  3. Zleceniobiorca w porozumieniu ze Zleceniodawcą ustala z dłużnikiem terminy spełnienia świadczenia i nadzoruje terminowość spłaty ustalonych rat.

            Postępowanie wspomagające egzekucję może być wymówione pisemnie przez Zleceniodawcę po 60 dniach od daty zlecenia danej sprawy, jeżeli prowadzone działania nie przyniosły żadnych efektów finansowych, wymówienie powinno mieć formę pisemną.


            § III. OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY


            Poza obowiązkami wymienionymi w § I i § II niniejszej umowy Zleceniobiorca obowiązany jest do:


            
  1. pisemnego potwierdzania przyjęcia zlecenia,
  2. przekazania na konto podane przez Zleceniodawcę w terminie 5 dni kwot wpłaconych przez dłużnika na konto Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca na prawo do potrącaniu należnej prowizji.

            § IV. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY


            Poza obowiązkami wymienionymi w § I i § II niniejszej umowy Zleceniodawca jest obowiązany do:


            
  1. wyznaczenia osoby kontaktowej ze Zleceniobiorcą,
  2. przekazywania Zleceniobiorcy informacji o spłatach zadłużenia przez dłużnika oraz prowadzonych z nim bezpośrednich pertraktacjach, oraz przekazania wszystkich istotnych dla prowadzenia sprawy informacji,
  3. upoważnienia Zleceniobiorcy do pośredniczenia w przekazywaniu należności wyegzekwowanych od dłużników.

            § V. WYNAGRODZENIA UMOWNE


            
  1. Zleceniodawca zobowiązany jest wypłacić na rzecz Zleceniobiorcy prowizję od każdej odzyskanej sumy niezależnie od formy rozliczenia się z dłużnikiem (kompensaty, zwrotu towaru, itp.) + podatek VAT.
  2. Prowizja wynosi 15% + podatek VAT od kwot skutecznie odzyskanych od dłużnika lub jest ustalana w formie negocjacji i jej wysokość jest zapisywana indywidualnie na pierwszej stronie umowy.

            W przypadku gdy Zleceniodawca otrzymuje część wierzytelności, Zleceniobiorca obciąża Zleceniodawcę na podstawie stosownej faktury VAT kwotą wynikającą z ustalonej prowizji.

            Od dnia złożenia zlecenia każda odzyskana kwota jest traktowana jako efekt pracy Zleceniobiorcy.


            § VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE


            
  1. Wszelkie dane i informacje dotyczące wykonania niniejszej umowy są tajne i strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy również po zakończeniu umowy.
  2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Sprawy sporne mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla Zleceniobiorcy.
 • WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA LUBLIN - ZAMOŚĆ - CHEŁM
  WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
  ___________________

  Oddział LUBLIN
  tel. 81 440 50 07
  faks 81 440 50 02
  kom. 508 078 333
  biurobest@interia.pl

  ___________________

  Nasz przedstawiciel Sylwester Warchoł pracuje na terenie województwa lubelskiego. Nasze biuro prowadzi średnio 900 bieżących spraw windykacyjnych na terenie miasta Lublin i województwa lubelskiego.
  Sylwester Warchoł
  tel. 502 636 358

  ___________________

  Biuro Finansowe BEST
  Krzysztof Gołojuch

  biurobest@tlen.pl
  ___________________

  nr konta:
  PKO Bank Polski Inteligo
  50 1020 5558 1111 1721 8330 0059
  ___________________

  Zgłoś wierzytelność do windykacji wypełniając formularz on-line
  lub pobierz formularz
  .doc lub .pdf
  ___________________

  www.best-windykacja.pl
  www.windykacja-krakow.pl
  www.windykacja-lublin.pl
  www.windykacjaradom.pl
  www.windykacja.za.pl


  Copyright (C) 2013 Biuro Finansowe BEST K. Gołojuch